DIE LIBER PERISTEPHANON VAN PRUDENTIUS IN KONTEKS GEWAARDEER

Dirk Coetzee

Abstract


Fokkema & Kunne-Ibsch (1978: 136) neem 'n sikliese ontwikkeling waar in die benadering
tot literare navorsing deur die eeue heen. Na die aanvanklike beklemtoning van die
skrywer self en die historiese konteks waarin sy werk verskyn het, het die positiviste,
volgens genoemde kenners, die historisiteit van die objek van ondersoek, naamlik die teks,
op die voorgrond gestel. In hierdie proses is die skrywer self op die agtergrond geskuif.
Die geesteswetenskaplike en intrinsieke benaderingswyses reageer skerp teen die
positivisme en sien die teks as 'n a-historiese konstante waarop 'n a-historiese navorser
reageer. Die Resepsie-estetika beklemtoon egter weer die noodsaaklikheid daarvan om
literare werke in historiese konteks te bestudeer. Die strukturele semiotikus, Lotman,
vereenselwig hom met hierdie herbeklemtoning van historisiteit in literare ondersoeke.
Lotman plaas steeds die teks - in die kodering en dekodering daarvan - teen die sosiokulturele
en sosio-historiese agtergrond daarvan, omda:t hy glo dat die uiteindelike
betekenis van die teks onlosmaaklik aan sekere bepalende tekseksterne faktore verbonde is.
Lotman (1972:404) vat sy sienswyse in di~ verband soos volg saam: "Jeder kiinstlerische
Text kann seine soziale Funktion nur erfiillen, wenn in seinem zeitgenossisch~n Kollektiv
eine iistetische Kommunikation vorhanden ist. Da eine Zeichenkommunikation nich nur
einen Text, sondern auch Sprache erfordert, ist ein Kunstwerk fUr sich allein, ohne einen
bestimmten Kultur-Kontext, ohne ein bestimmtes System von Kultur-Kodes vergleichbar,
'einer Grabinschrift in einer unbekannten Sprache'" (Pushkin).I

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/40-2-503

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help