DIE NUUTSTE REKENAARHULPMIDDELE OP DIE GEBIED VAN GRIEKS EN LATYN

H.F. Stander

Abstract


Dit word al hoe meer gebiedend noodsaaklik dat elke navorser, dosent of student deeglik
kennis moet neem van dit wat die rekenaartegnologie aan ons bied. Dit geld dus ook vir ons
wat Grieks en Latyn bestudeer. Die rekenaar moet hoegenaamd nie as 'n bedreiging of 'n
struikelblok gesien word nie, maar vee! eerder as 'n geweldige groat hulpmiddel. lndien ons
begerig is om 'n goeie dosent/onderwyser en 'n deeglike navorser te wees, beteken dit
noodwendig dat ons nie net moet "bybly" wat betref sekondare literatuur oor ons
spesialisasiegebied nie, maar ook wat betref die nuutste rekenaarprogramme. Trouens, wat
Iaasgenoemde betref is die ontwikkeling vee! meer dramaties en derhalwe vereis dit dat ons
voortdurend op hoogte gebring moet word van dit wat aan ons gebied word.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/37-1-844

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help