ARISTOPHANES EN DIE TWEEDE BEDRYF VAN BREYTEN BREYTENBACH SE BOKL/ED: 'N VERKENNING

P. J. Conradie

Abstract


Breyten Breytenbach se drama Boklied het in die jongste tyd groot opspraak verwek,
nie aIleen vanwee die tonele van naaktheid en seks nie, maar 66k vanwee daarvan.
Die verwysingsveld is so breed dat die deursnee-toeskouer rue altyd die kloutjie by
die oor kan bring rue. am hierdie rede het Hermien Dommisse (1998:13) op ietwat
melodramatiese wyse verklaar: "Boklied kan die dood van die Afrikaanse toneel
inlui." Sy motiveer dit so: "Boklied faa! as aanvaarbare toneel uit die staanspoor
omdat Breytenbach as draers van sy woord toneelspelerverteenwoordigers uit die
Griekse en Egiptiese mitologie kies wat vir die gehoor totale vreemdelinge is en met
wie hulle hul rue kan identifiseer rue." Daarteenoor beweer Helize van Vuuren
(Norval 1998:5) in haar professorale intreerede dat hierdie drama '''n inteIlektuele en
kreatiewe inspuiting vir die nogal dormante Afrikaanse drama is". Sy wys ook op die
Dionisiese gees van die drama.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/43-0-179

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help