DIE OORLEWING VAN DIE KLASSIEKE LETTERKUNDE GEDURENDE DIE KLASSIEKE OUDHEID

  • W.J. Henderson Randse Afrikaanse Universiteit

Abstract

"Die tekste van die Griekse en Latynse outeurs het nie sommer uit die lug op ons lessenaarsgeval nie" is 'n uitspraak wat seker al baie keer in klas- en lesingkamers gebruik is om skoliereen studente onder die indruk te bring van die wonderbaarlike oorlewing van die literere skattevan die Klassieke wereld. Maar nadat die studerende gehoor na behore belndruk is, word met diemeer dringende taak van bestudering van die onderhawige teks voortgega.an. Die verhaal van dielang en gevaarlike reis van die antieke manuskripte, wat in baie gevalle herinner aan diewedervaringe van 'n Aeneas (jato profugus ...• multum ... et terris iactatu.s et alto, multa quoqueet bello pass us, Verg. Aen. 1.1-5), word in enkele sinne afgemaak of geheel en al verswyg

Author Biography

W.J. Henderson, Randse Afrikaanse Universiteit
Library and Information Services Administrator officer B 2

References

Anderson, R.D., Parsons, P.J. & Nisbet, R.G.M. 1979. "Elegiacs by Gallus from Q~r Ibrfm",

IRS 69, 125-155.

Coxon, A.H. 1970. "Heraclitus", in Hammond, N.G.L. & Scullard, H.H. (reds.), The Oxford

classical dictionary. Oxford: Clarendon Press, 500-501.

Hall, F.W. 1968. A companion to classical texts. Hildesheim: Georg Olms [1931. Oxford:

Clarendon Press].

Heubeck, A. 1979. Archaeologica Homerica III. Schtift. Gl5ttingen: Van den Hoeck & Ruprecht.

Jebb, R.C. 1967. Bacchylides. The poems and fragments. Hildesheim: Georg Olms [1905

Cambridge: University Press].

Kenney, E.J. 1982. "Books and readers in the Roman world", in Kenney, E.J. & Clausen, W.V.

(reds.), The Cambridge history of classical literature, vol. II: Latin literature. Cambridge:

University Press, 3-32.

Naud~. C.P.T. 1989. "lmitatio in die Latynse letterkunde", in Henderson, W.J. & Pauw, D.A.

(reds.), Theros. Studies opgedra aan professor EL. de Kock by geleentheid van sy 65ste

verjaardag. Johannesburg: R.A.U., 101-113.

Pfeiffer, R. 1968. History of classical scholarship. From the beginnings to the end of the

Hellenistic age. Oxford: Clarendon Press.

Reynolds, L.D. & Wilson, N.G. 1968. Scribes and scholars. A guide to the transmission of

Greek and Latin literature. Oxford: University Press.

Sandys, J.E. 1921. A history of classical scholarship, vol. I. Cambridge: University Press,

Herdruk 1967. New YorlHafner Publishing Company.

Schubart, W. 1961. Das Buch bei der Griechen und Romern. 3de uitgawe. Heidelberg: Lambert

Schneider.

Sweeney, R.D. 1971. "Vanishing and unavailable evidence: Latin manuscripts in the Middle

Ages and today", in Bolgar, R.R. (red.), Classical influences on European culture A.D.

-1500. Cambridge: University Press, 29-36.

Wilamowitz-Moellendorff, U. von. 1982. History of classical scholarship. Eng. vertaling dcur

A. Harris, met Inleiding deur H. Lloyd-Jones. Londen: Duckworth [ 1921. Leipzig:

Teubner].

Whitaker, R. 1981. "Apropos of the New Gallus fragment", ACl24, 87-96.

Williams, G. 1982. "The genesis of poetry in Rome", in Kenney, E.J. & Oausen, W.V. (reds.),

The Cambridge history of classical literature, vol.II: Latin Literature. Cambridge:

University Press, 53-59.

Published
2014-08-15
Section
Articles